ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van VERTAZ, branche-organisatie technische handel

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Vertaz, branche-organisatie technische handel, hierna te noemen "Algemene Voorwaarden".

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen een lid van Vertaz, REERINK IJZERWAREN (Vaassen)bv, REERINK IJZERWAREN APELDOORN bv, REERINK IJZERWAREN EPE bv, BROEKHUISEN AMERSFOORT bv h.o. BROEKHUISEN IJZERWAREN een of meerdere van deze partijen of aan een of meerdere van deze partijen gelieeerde partijen verder te noemen "Verkoper", en een (contractuele) wederpartij, verder te noemen "Koper", waarbij de Verkoper zaken en/of onderdelen van zaken, verder te noemen "Zaken"en/of diensten (en/of gedeelten van diensten), verder te noemen "Diensten", aan de Koper levert, ook indien deze Zaken en Diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven. Zaken en Diensten zijn verder gezamenlijk te noemen "Producten".

                          
1. Algemeen 
a. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") maken deel uit van elke offerte 
uitgebracht door een lid van Vertaz (het "Vertaz-lid") en van elke overeenkomst waarbij het Vertaz-lid 
zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk). 
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met het Vertaz-lid 
die langs elektronische weg tot stand komen. 
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover het 
Vertaz-lid en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen. 
c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing 
en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, 
prevaleren de bepalingen van de overeenkomst. 

2. Offerte 
a. Alle offertes van het Vertaz-lid zijn vrijblijvend. 
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening 
onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard. 
c. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij 
staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft het Vertaz-lid het recht om alle aan de offerte 
verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen. 

3. Totstandkoming overeenkomst 
a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van het Vertaz-lid of, ingeval 
de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke 
bevestiging van het Vertaz-lid. 
b. De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig 
weer te geven. 
c. Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen een Vertaz-lid en een wederpartij handelend in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW 
(informatieverplichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming overeenkomst) 
niet van toepassing zijn.
 
4. Uitvoering overeenkomst
a. Het Vertaz-lid mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit 
wenselijk acht. Het Vertaz-lid staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze 
derden. 
b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering 
van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan het Vertaz-lid zijn en worden verstrekt, en 
dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn. 
c. De wederpartij zorgt ervoor dat het Vertaz-lid zijn werkzaamheden ongestoord en op het 
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de 
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen. 
d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, 
aan zaken van het Vertaz-lid, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde 
materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere 
overeengekomen plaats. 
e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 4 sub b. en c. niet nakomt, of 
het geval bedoeld in artikel 4 sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van de 
werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog 
aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van het Vertaz-lid vervangt, en de 
planning van het Vertaz-lid dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor het Vertaz-lid uit 
de vertraging voortvloeiende schade. 
f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan 
deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de 
wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken 
van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. 

5. Rechten van intellectuele eigendom 
a. Het Vertaz-lid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, 
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en 
dergelijke. 
b. De rechten op de in dit artikel 5 sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van 
het Vertaz-lid ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn 
gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid 
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze 
bepaling aan het Vertaz-lid een boete verschuldigd van EUR 10.000. Deze boete kan naast een 
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel 5 
sub a. op eerste verzoek binnen de door het Vertaz-lid gestelde termijn in onbeschadigde staat franco 
retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van EUR 
1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

6. Communicatie 
a. Iedere communicatie tussen het Vertaz-lid en de wederpartij kan elektronisch geschieden tenzij de 
wet anders bepaalt. 
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet 
worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is. 
c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische 
communicatie. De door het Vertaz-lid opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als 
bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij. 
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van 
verzending. Indien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van 
de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij. 

7. Adviezen, ontwerpen en materialen
a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van het Vertaz-lid welke niet 
nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn. 
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 5 sub a. van deze Algemene Voorwaarden 
genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend. 
c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen 
en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen. 
d. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of 
namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke. 

8. Prijzen 
a. De prijzen zijn exclusief: 
(1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd; 
(2) kosten van verpakking; 
(3) reisuren, reis- en verblijfkosten; 
(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden 
aanwezige zaken. 
Het Vertaz-lid heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen. 
b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar het Vertaz-lid is 
gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag 
tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag. 
c. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is het 
Vertaz-lid bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van de 
overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is gehouden de 
prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende 
overeengekomen betalingstermijn. 
d. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag het 
Vertaz-lid de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Het Vertaz-lid is nimmer verplicht aan 
een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke 
overeenkomst wordt gesloten. 
e. Indien er sprake is van meerwerk, heeft het Vertaz-lid het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk 
wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk 
wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er 
sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of indien door de wederpartij 
verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 
9. Betalingsvoorwaarden 
a. Indien op de factuur geen betalingstermijn is vermeld dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen na 
dagtekening van de factuur, danwel binnen een andere tussen de wederpartij en het Vertaz-lid 
schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, door de wederpartij aan het Vertaz-lid te worden 
voldaan op een door het Vertaz-lid aangewezen rekening. 
b. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door het Vertaz-lid vast te 
stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien 
betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt. 
c. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van het Vertaz-lid een naar diens oordeel voldoende 
zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde 
bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is het Vertaz-lid bevoegd de levering op te 
schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen. 
d. Al hetgeen het Vertaz-lid uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen 
heeft, is onmiddellijk opeisbaar als: 
(1) een betalingstermijn is overschreden; 
(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd; 
(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, failliet 
is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; 
(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden 
toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
e. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct 
rente aan het Vertaz-lid verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke 
rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is. De wederpartij is voorts aan het 
Vertaz-lid alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het 
totale door de wederpartij aan het Vertaz-lid verschuldigde zal bedragen. 
f. Indien het Vertaz-lid in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten 
die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij. 
g. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op het Vertaz-lid te verrekenen wordt uitgesloten. 
h. De wederpartij kan aan het Vertaz-lid een machtiging verstrekken om door de wederpartij 
verschuldigde bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren. Indien het 
Vertaz-lid gebruik een bedrag van de wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke 
incasso, zal het Vertaz-lid de wederpartij daar tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het 
uitvoeren van de incasso over informeren middels een prenotificatie. De prenotificatie kan separaat, 
als onderdeel van de factuur of op andere door het Vertaz-lid te bepalen wijze worden 
gecommuniceerd.

10. Levertijd
a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door het Vertaz-lid bij benadering vastgesteld. Bij de 
vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat het Vertaz-lid uit van de omstandigheden 
die hem op dat moment bekend zijn. 
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het Vertaz-lid bekend waren bij 
vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan het Vertaz-lid de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze 
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van het Vertaz- 
lid kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
c. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig 
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als 
het meerwerk niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden 
worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
d. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het Vertaz-lid, wordt de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden 
niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden 
uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
e. Elke aansprakelijkheid van het Vertaz-lid voor overschrijding van de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode is uitgesloten. 

11. Keuring 
a. De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt 
voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende 
keuringskosten zijn begrepen de kosten welke het Vertaz-lid ter zake van de keuring moet maken. 
b. Indien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is 
de wederpartij gehouden het Vertaz-lid hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen 
en het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen. Het Vertaz-lid kan de levertijd 
verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen. 
c. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de 
wederpartij om zich jegens het Vertaz-lid op het resultaat van de keuring te beroepen. 

12. Levering van zaken 
a. Tenzij de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering plaats EX 
WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat 
over op het moment dat het Vertaz-lid deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico van 
laden en lossen rust op de wederpartij. 
b. Ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering EX WORKS 
(conform de Incoterms 2010) plaats op het door de wederpartij opgegeven adres. Het risico van de 
zaak gaat over op het moment dat het Vertaz-lid deze aflevert op dat adres. Het risico van laden en 
lossen rust op de wederpartij. 
c. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 
10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken. 
d. Indien zaken op basis van een monster worden geleverd, geldt het monster als referentie voor de 
gemiddelde hoedanigheid van de zaken. 
e. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs 
elektronische weg tot stand komt, op het moment van aflevering, de zaken (volledig) af te nemen, dan 
is het Vertaz-lid bevoegd: 
(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de 
wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeengekomen 
prijs; 
(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de 
wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van het Vertaz-lid zal vergoeden; 
(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan 
worden gevergd. 
f. Indien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken 
volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. Indien een afroep- en 
afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van het Vertaz-lid binnen de daarbij 
gestelde termijn alle zaken af te nemen. 
g. Indien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is het Vertaz- 
lid niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk 
berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan 
komen. 
h. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde 
toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, 
ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De 
wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste 
toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.
 
13. Oplevering van werkzaamheden 
a. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer: 
(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd; 
(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het 
werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd; 
(3) het Vertaz-lid schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de 
wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al 
dan niet is goedgekeurd; 
(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen 
die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het 
werk niet in de weg staan. 

14. Emballage 
a. Het Vertaz-lid is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te 
brengen. 
b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de 
voet van dit artikel 14 sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd. 
c. Het Vertaz-lid is niet gehouden tot creditering als in dit artikel 14 sub b. bedoeld, indien de 
wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van het 
Vertaz-lid. 

15. Eigendomsvoorbehoud
a. De levering van zaken door het Vertaz-lid vindt plaats onder toepassing van een verruimd 
eigendomsvoorbehoud. Na levering blijft het Vertaz-lid eigenaar van alle door hem geleverde zaken 
zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en daarmee 
verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 9 sub b. en e. van deze 
Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig 
zijn voldaan. 
b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn 
normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 
c. Nadat het Vertaz-lid zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde 
zaken terughalen. De wederpartij staat het Vertaz-lid toe de plaats te betreden waar deze zaken zich 
bevinden. 
d. Als het Vertaz-lid geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken 
zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan 
het Vertaz-lid te verpanden. 

16. Reclame 
a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen 
onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de 
werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij het Vertaz-lid te worden ingediend. 
b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen 
onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan het Vertaz-lid worden medegedeeld 
doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden. 
c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel 16 sub b., kan de wederpartij geen 
beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie. 
d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als het Vertaz-lid niet in de 
gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van het Vertaz-lid, 
zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren 
conform het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de 
toestemming van het Vertaz-lid als bedoeld in artikel 17 sub a. van deze Algemene Voorwaarden 
wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en 
risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet 
gehonoreerd indien het Vertaz-lid niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te 
onderzoeken. 
e. Indien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel 
accepteert, zal hij, naar eigen keuze: 
(1) het gebrek herstellen; 
(2) de gebrekkige zaak vervangen; 
(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak. 
De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding. 
In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van 
artikel 12 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing. 
f. Indien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit 
artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen het werk 
opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden zijn daarna 
wederom van toepassing. 
g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens het 
Vertaz-lid. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid. 

17. Retourzendingen 
a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid. 
b. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding 
van het factuurnummer en de datum van levering. 
c. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent het Vertaz-lid 
geen enkele tekortkoming in de nakoming. 

18. Garantie 
a. Het Vertaz-lid staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede 
uitvoering van de overeengekomen prestatie. 
b. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien: 
(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of 
onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak; 
(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd 
onderhoud; 
(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie 
door de wederpartij of door derden; 
(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is; 
(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen; 
(6) het Vertaz-lid de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en het Vertaz- 
lid zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie; 
(7) het Vertaz-lid bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing 
van de wederpartij heeft gebruikt; 
(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, 
welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; 
(9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens het Vertaz-lid 
is nagekomen.
 
19. Aansprakelijkheid 
a. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van het Vertaz-lid, is het Vertaz-lid niet aansprakelijk 
jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband 
met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid in dit verband 
voor alle aansprakelijkheid jegens derden. 
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid beperkt tot het bedrag van de uitkering 
onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar van het Vertaz-lid om 
welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen 
dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid in alle gevallen beperkt zijn tot: 
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de 
schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of 
(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs 
van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij 
aansluit. 
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid meer bedragen dan EUR 15.000 per 
gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. 
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking: 
(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade; 
(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt 
toegebracht. 
e. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens het Vertaz-lid verjaart door het enkele verloop 
van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. 
f. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle 
aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de 
overeenkomst en de uitvoering daarvan. Het Vertaz-lid zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk 
zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst 
en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van het Vertaz-lid komt. 
g. Indien de zaken niet door het Vertaz-lid zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van 
het Vertaz-lid jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier 
van het Vertaz-lid jegens het Vertaz-lid aansprakelijk zal zijn. 
h. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor alle aanspraken van derden wegens 
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een 
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door het Vertaz-lid geleverde producten en/of materialen.

20. Overmacht 
a. Bij overmacht van het Vertaz-lid is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of 
uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst, indien 
nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot 
schadevergoeding voor het Vertaz-lid voortvloeit. 

21. Geschillen 
a. Alle met het Vertaz-lid gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. 
b. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige 
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van het Vertaz-lid. 
Naast de woonplaats van het Vertaz-lid wordt tevens domicilie gekozen te Utrecht, dit ter uitsluitende 
beoordeling van het Vertaz-lid. 
d. Partijen kunnen nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd. Arbitrage 
zal te allen tijde plaatsvinden met inachtneming van het Reglement van het Arbitrage Instituut 
Bouwstoffen (AIBs), zoals dat reglement geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig 
gemaakt. 

22. Conversie 
a. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het Vertaz- 
lid en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige 
respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nr. 40407209 d.d. 23 september 
2013 en op 2 oktober 2013 bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nr. 64/2013. Aanvullende leveringsvoorwaarden voor E-business
E-1. Alleen volledige en serieus ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen.
E-2. De bestelling wordt pas uitgeleverd na ontvangst van de betaling via de door u opgegeven wijze.
E-3. Verkoper houdt zich het recht voor 'niet serieuze' bestellingen zonder tegenbericht te annuleren.

PAGE MAILBACK SERVICE © 
Wilt u de informatie van deze pagina als E-mail ontvangen vul dan de onderstaande velden in en druk op de MAILBACK button.
de heer  mevrouw   UW ACHTERNAAM:
UW E-MAIL ADRES: